- USB 3G
Card mạng thường loại ngắn PCI

 

Card mạng thường loại ngắn PCI 
 

 

 

Giá: 190,000 VNĐ