- USB 3G
USB thu Wifi LB-Link 8500

 USB thu Wifi LB-Link      8500                   - Chuẩn N/300M        (Bộ thu Wifi)   2 Râ  24 tháng 240,000đ 

Giá: 240,000 VNĐ